21.5.19

Captain Marvel

做個記錄先。其實我有睇到。
是一個太過平鋪直敘的故事。

因為我沒有睇足每一套 Marvel 所以睇呢套時 R 頭神盾局在遇上 CM 前是負責什麼。多謝朋友老莊解答。係,答案在美國隊長度找,不過我沒有睇。哈哈哈。

沒有留言: