9.11.18

Aura Soma Olive Incense Stick

收到S送的能量線香。驚喜,無諗過呢期常常收香。嘩哈哈哈。

望一望,Olive…點先。

打開包裹聞緊香的味時正好有同事找我,咁我就好順手咁問佢聞唔聞…頂,好似叫人聞下我咁呀。而且,我自己聞緊時,都好似聞緊自己,「你聞唔聞下Olive呀?」

成件事好詭異。

哈哈哈。


好彩無人會問我燒咩咋,唔係的話,我只能答:

『燒緊自己啊!』

嘩哈哈哈。


成件事令我情緒好黐線呀。嘩哈哈哈哈。

Any 肥,這個 Olive,好好聞,好舒服。

比真人那個,易接受啦。

嘩哈哈哈哈哈哈 ~

多謝人造衛星。😀

沒有留言: