16.10.15

Arataki Honey

同事去了新西蘭公幹,回來送了一罌新西蘭 Manuka 百花蜂蜜。嘩,正到痺啦。佢話那邊的蜜糖好便宜啦。但見他買了數十罌回來送畀同事,存放同空運都要花心思咖。謝謝。個罌好靚呀。


官方網頁介紹:Arataki Honey

沒有留言: