5.9.19

Co Co Duck

和班「特別組別」朋友飯聚,又去老地方。唔趕人又唔爆場,點傾都得。

對上一次見他們係五月上成都前。對於川藏行的每日的著火事,這晚講起個負責人,就索性攤開來講啦。沒有留言: