24.8.16

FIANCEE' BABY PUFF PUFF

其實都唔覺似嬰兒爽身粉味,定係日本的嬰兒爽身粉係咁?不過哩,個玻璃樽勁可愛。下次買埋個棉花糖味先。
官方網頁: www.idalabo.co.jp/brand/fiancee/

沒有留言: