13.8.17

Sugilite.另一粒舒俱徠

呢粒係揀畀老母啦,佢見我戴咁多一定多事實。咁我都要有一手準備丫嘛。呢粒舒仔紫色位似玉化了,呈半透明狀。已顯色。我都好喜歡。

我都話粒粒都正。

如何?


沒有留言: