3.9.17

Rainbow Rush

呢期發現不少買落的水晶爆彩虹,加上跟水晶友們互曬水晶,所以努力搞下家中的水晶,搵搵彩虹啦。

呢件茶晶原石,都有明顯的兩撻彩虹。好美。沒有留言: