25.5.17

MLC

咳成晚,完全無力返工。補眠到十點幾十一點,精神好點,起身梳洗等去下午輪診所睇醫生。

診所在尖東。

可能係星期二,診所無咁爆,我三點後到未到四點就拎藥走得。晚上因為要返學,所以在附近搵間咖啡店坐兼食 late lunch。

去了加連威老的 My Little Coffee。病都要溫書。

沒有留言: